Image
Top
Menu

Selvitykset

Mahdollisuuksien Myllypuro

Myllypuron tuleva kampus elää vuorovaikutuksessa alueen väestön ja palvelujen kanssa. Kampuksen toiminta alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2017. Samalla myös alueen väestörakenne muuttuu. Jotta Metropolian kampus voi kohdennetusti hyödyttää nimenomaan myllypurolaisia, on jo tässä vaiheessa tärkeää analysoida alueen väestöä ja sen palvelutarpeita. Sekä sairastuvuuden, kansantautien että työikäisten kuolleisuuden mittareilla Myllypuron arvot ovat selkeästi muuta Helsingin kaupunkia heikompia. Myös koulutustaso näyttää heikommalta, työttömyysaste korkeammalta ja pienituloisten osuus suuremmalta. Erityisesti lapsiperheitä ja maahanmuuttajia on paljon.

Metropolia voi auttaa erityisesti koululaisten terveiden elintapojen tukemisessa, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien mielenterveyttä edistämisessä, ikääntyvien ja pitkäaikaistyöttömien toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä palveluiden parantamisessa monikulttuurisessa yhteisössä. Kampuksen tulee toivottaa kaikki tervetulleiksi – tarvitaan kutsuvia tilaratkaisuja. Kampus voi jo itsessään luoda turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa ammatillisten identiteettien muodostuminen ja kasvu. Kampus ei saa tuntua virastolta tai sairaalalta, vaan olohuoneelta, jossa asiantuntijuus voi juurtua, kasvaa ja kukoistaa.

Mahdollisuuksien Myllypuro – väestöanalyysi ja palvelusuositus
Selvityksessä hahmotetaan kampuksen tulevien opiskelijoiden monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja laaditaan suositus sosiaali- ja terveysalan palveluista Myllypuron alueen väestölle. Kartoitus tehtiin tutkimalla neljää eri tilastoa ja Myllypuro-kenttätutkimuksena havainnoiden ja kotikaupunkipolun läpi kävellen.

Myllypuron väestön terveys- ja hyvinvointiprofiili
Opinnäytetyöhön on koottu tilastotietoa Myllypuron alueesta, jonka pohjalta on laadittu alueen väestön terveys- ja hyvinvointiprofiili. Työn tavoitteena oli saatavissa olevien ja mahdollisimman tuoreiden tilastojen pohjalta saada kuva terveyden edistämisen haasteista alueella ja samalla pohdittu kehittämisehdotuksia näihin vastaamiseksi.

Yhteenveto käyttäjien tarpeista kampukselle

Toimintamalli osallisuuden lisäämiseksi ikäihmisille
Työn tavoitteena oli luoda Myllypuron alueen ikäihmisiä osallistava toimintamalli. Sivutuotteena syntyi malli avoimesta taidekahviosta kampuksen aulatilaan alueen asukkaiden yhteisölliseksi kohtaamispaikaksi.