Image
Top
Menu

Elämä turvalliSeksi ja muut terveys- ja hoitoalan teemapäivät

Tähän on koottu spesifisti tietylle kohderyhmälle järjestetyistä terveys- ja hoitoalan teemapäivistä ja tapahtumista. Eriteemaiset tapahtumat on järjestetty vuonna 2014, mutta raporttien tarkoitus on avata ensimmäisten kokeilujen vahvuuksia ja kehittämiskohteita, jotta Myllypuron kampuksella voidaan hyödyntää tätä tietoa.

Elämä turvalliSeksi -tapahtuma kasiluokkalaisille
Opiskelijaprojektin tavoitteena oli laatia malli, jonka avulla seksuaaliterveyttä voi opettaa osallistamalla nuoria mahdollisimman paljon mukaan.
Erittäin tärkeä tavoite oli vahvistaa nuorten ymmärrystä omasta seksuaalisuudestaan ja välittää seksuaaliterveyden positiivista sanomaa: seksuaalisuus ei ole vain uhkia ja vaaroja vaan ihana ja nautinnollinen osa elämää.
Projekt tarjosi nuorille valmiuksia puhua ja keskustella, osata ottaa asia puheeksi ja ymmärtää puhumisen tärkeys. Esiin tuotiin moninaisuus ja hyväksyvä suhtautuminen eri suuntautumisia kohtaan
Teemapäivä toteutettiin lokakuussa 2014 rastikierroksena lyhyen alustuksen jälkeen.
Ensimmäinen rasti oli videorasti, jonka tarkoitus oli herättää oppilaat ajattelemaan seksuaalista monimuotoisuutta, vääriä käsityksiä ja hyväksyntää. Toinen oli pelirasti, jolla jaettiin tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista (murrosikä, sukupuolitaudit, ehkäisy, seurustelu) pelin muodossa. Kolmas rasti koostui oikein/väärin-väittämistä, joiden kautta oppilaat saivat uutta tietoa ja oikaisuja. Viimeinen rasti oli askartelurasti, jolla pureuduttiin seksuaalisista oikeuksiin, rajoihin ja häirintään askartelemalla kollaaseja.
Rastityöskentelyn jälkeen kerättiin kirjallinen palaute. Toteutusmenetelmä osoittutui toimivaksi.

Tutustu tapahtumakonseptiin

Nuorten seksuaalisuus
Opiskelijaprojektissa järjestettiin käyttäjälähtöinen ja osallistava koulutusilta itä-Helsingin Saappaan vapaaehtoisille. Koulutuksen järjestivät kätilöopiskelijat.

Koulutusillan tarpeita kartoitettiin kyselyn avulla. Kysely aihealueista järjestettiin itä-Helsigin Saappaan vapaaehtoisille ja neljään kysymykseen vastasi yhteensä 13 henkilöä.

Kyselyn pohjalta laadittiin Saappaan vapaaehtoistyöhön räätälöity koulutusmateriaali, jossa käsiteltiin seksuaalisuutta, seksuaalikasvatusta, nuoren seksuaalista kehitystä, nuorten ja median luomaa kuvaa seksuaalisuudesta sekä seksuaalista väkivaltaa kohdanneen nuoren kohtaamista. Koulutusmenetelminä toimivat kuvakortit, tietovisa ja videot.

Tutustu opiskelijaprojektiin

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden teematunnit

Opiskelijaprojektin tavoitteena oli Omnian ammattiopistossa opiskelevien tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveystietouden syventäminen nuorten mielestä ihanteellisia oppimismenetelmiä käyttäen. Projektissa järjestettiin teematunnit kolmelle etukäteen sovitulle tyttöryhmälle Espoon Omniassa. Tunteja ei toteutettu Myllypuron alueella, mutta ovat siirrettävissä myös sinne.

Ammattiopistojen opetussuunnitelmassa määritellään seksuaalikasvatukseen liittyvät tavoitteet seuraavasti: opiskelijan tulisi tuntea seksuaaliterveyden perusteet, raskauden ehkäisyn merkitys ja menetelmät ja vastuullisuus seksuaalikäyttäytymisessä. Näiden tavoitteiden lisäksi teematuntien valmistelussa hyödynnettiin tutkimuksia ja artikkeleita sekä kyselyä ammattioppilaitosten opiskelijoille.

Kyselystä saatiin selville, että tyttöjen tiedoissa oli puutteita erityisesti raskaaksi tulemiseen ja sukupuolitautien aiheuttamiin elimistövaikutuksiin liittyen. Teemasta on helppo puhua kumppanin kanssa, mutta ammattilaiselle ajan varaaminen tai vanhempien kanssa keskusteleminen on vaikeaa. Oppilaita pyrittiin osallistamaan tuntien suunnitteluun pyytämällä opettajia keräämään etukäteen kysymyksiä aiheesta, mutta tiedonkeruu ei aivan onnistunut.

Projektissa tuotettiin kolme teematuntia sekä opetusta tukevaa ja osallistujia aktivoivaa materiaalia. Aiheina olivat parisuhde ja seksuaalisuus sekä ehkäisy ja seksitaudit. Alustuksiksi muodostuivat parisuhdesanasto, tapauskuvaukset, seksitaudit-tietovisa ja ehkäisyvälineet tutuiksi -osio.

Tuntien jälkeen kerättiin osallistujilta palaute, jossa toistui se, että he oppivat tunnin aika uusia asioita ehkäisyvälineistä ja seksitaudeista. Tunnin ohjelma ja käytetyt menetelmät koettiin mielekkäiksi. Tunnin sisältöön olisi toivottu myös vapaata keskustelua ja tunnin olisi toivottu kestäneen kauemmin. Saadun palautteen perusteella projektityöntekijät tulivat siihen tulokseen, että menetelmät palvelivat projektin tavoitteita, eikä niitä sen vuoksi muutettu seuraavaa toteutuspäivää varten.

Jatkossa toimintaa voisi kehittää siten, että samankaltaisiin teematunteihin varattaisiin aikaa vähintään kaksi tuntia tai jopa enemmän, jotta toteutus onnistuisi mahdollisimman laadukkaasti. Kysymysten keräämistä osallistujilta voitaisiin kehittää esimerkiksi tutustumalla ryhmään etukäteen näin rohkaisten heitä tai järjestämällä osallistujille mahdollisuus jättää kysymyksensä esimerkiksi suljettuun laatikkoon, jonka projektiryhmä kävisi ennen teematuntia tyhjentämässä. Lisäksi osallistujien kanssa voisi etukäteen keskustella siitä, millaisia teemoja he haluaisivat seksuaali- ja lisääntymisterveysaiheisella tunnilla läpikäytävän.